Warunki sprzedaży, prywatność - Odex

Jesteś tutaj

Warunki sprzedaży marki Odex

 

Poniżej znajduje się dokument do pobrania, który zawiera wszelkie informacje dotyczące zasad i warunków sprzedaży w naszej firmie.

 

 

Prywatność (rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

Niniejszy dokument definiuje Ogólne warunki polityki prywatności - spełniając obowiązek informacyjny wynikający wprost z zapisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Wszelkie procesy przetwarzania danych osobowych wymagające odrębnych zgód (nieopisanych poniżej) opatrzone są indywidualną klauzulą informacyjną znajdującą się w miejscu umożliwiającym zapoznanie się z nią przed udzieleniem tych zgód. Niniejsza klauzula informacyjna określa rodzaj, zakres i cel przetwarzania danych osobowych których przetwarzanie przez administratora nie wymaga posiadania odrębnej zgody. Poniższa klauzula informacyjna wyszczególnia również Państwa prawa w zakresie przetwarzanych przez administratora danych osobowych.Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eotech sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, przy ulicy Dolina Zielona 24a. NIP: 973-09-02-062, REGON: 080189541, KRS: 0000283538.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Eotech sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. 609 325 699 lub adresem email eotech@eotech.plPani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy której jest Pan/Pani stroną - w szczególności umowy kupna/sprzedaży (zamówienie email, zamówienie poprzez sklep internetowy lub inną platformę handlowa online, zamówienie telefoniczne lub FAX), przygotowania oferty handlowej, umożliwienia kontaktu z wykorzystaniem poczty tradycyjnej lub komunikacji elektronicznej, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r., Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest w szczególności: potrzeba zbierania danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej, potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (monitoring obiektów handlowych, usługowych i innych w których administrator prowadzi swoją działalność).Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: Google (oferujący usługę Google Analytics) - dane w zakresie prowadzenia analizy i statystyki odwiedzin stron internetowych. Pełna informacja nt. polityki prywatności Google dostępna jest na google.com. Inne podmioty na podstawie wymogów prawa i zapewnienia warunków niezbędnych do wykonania umowy (w szczególności podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, transportowe, celne i spedycyjne).Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez administratora przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilno-prawnych licząc od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub innej relacji która była określona jako pierwotny cel przetwarzania danych osobowych (o których mowa w pkt.3).Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczegoPodanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy - w przypadku gdy składają Państwo zamówienie poprzez kontakt z nami, korzystając ze sklepów internetowych lub innych platform handlowych.Podanie danych osobowych jest dobrowolne - w przypadku korzystania z formularzy kontaktowych na stronach WWW, korespondencji email, przesyłanej korespondencji (elektronicznej lub klasycznej) itp. Dane osobowe używane do celów statystycznych i analitycznych wizyt stron internetowych również podawane są dobrowolnie - dobrowolność ta wynika z możliwości wprowadzania zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej które determinują wysyłanie tych informacji w sposób automatyczny.Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora (o których mowa w pkt. 9-10) może skutkować ograniczeniami w funkcjonalności strony www, sklepu internetowego lub innej platformy handlowej online. Ograniczeniami związanymi z możliwością wykonania usługi lub zawarcia umowy.Administrator danych osobowych korzysta z usług podmiotu przetwarzającego dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie obsługi kadr, płac, księgowości, windykacji, płatności, rekrutacji pracowników, szkolenia pracowników, obsługi związanej z zarządzaniem relacjami z współpracownikami, podwykonawcami i partnerami handlowymi. Podmiotem przetwarzającym wyżej wymienione zbiory danych jest "Eotech sp. z o.o." z siedzibą w Zielonej Górze, przy ulicy Dolina Zielona 24a. NIP: 973-09-02-062, REGON: 080189541, KRS: 0000283538.Dane powierzone podmiotowi przetwarzającemu przetwarzane są w celu określonym art. 6, ust 1. lit. B oraz lit. F.Umowa o której mowa w punkcie 12 przewiduje korzystanie przez podmiot przetwarzający z usług innego podmiotu przetwarzającego w ramach tzw podpowierzenia – w zakresie obsługi BHP, usług informatycznych, usług firm ochroniarskich, realizacji usług marketingowych lub innych usług będących usprawiedliwionym interesem administratora.Pana/Pani dane nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).Pani/Pana dane będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej (Google).

Warunki sprzedaży Grupy i Zakładów Eotech

Postanowienia ogólne:
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży ze Sprzedającym. Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży przez Eotech sp. z o.o. jest dzień odbioru towaru przez Klienta. Przedsiębiorstwo realizuje dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.Klient zobowiązany jest w każdym przypadku do wykonania aktów staranności związanych z odbiorem towarów, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń. Eotech sp. z o.o. dołożył wszelkich starań, aby publikowane dane były wolne od uchybień lub błędów. Błędne dane nie stanowią jednak podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

1. Cenniki
Ceny katalogowe obowiązują klientów detalicznych. Szczegóły rabatów, obniżek, promocji, upustów, bonusów regulują osobne umowy zawierane przez Zakłady Eotech z Dystrybutorami lub Partnerami.
2. Dystrybucja hurtowa
Zakłady Eotech dystrubuują produkty poprzez sieć hurtowni partnerskich i sieć składów fabrycznych. Zapraszamy chętne podmioty do współpracy. Ceny katalogowe są podstawą do obliczania cen dla klientów hurtowych.
Sieć hurtowni partnerskich:
Poznań, Świebodzin
Sieć składów fabrycznych obejmuje na luty 2021 r.:
Gorzów, Legnica, Zielona Góra, Nowa Sól, Wolsztyn, Poznań, Wrocław, Jelenia Góra, Wałcz, Śrem, Wałbrzych, Świebodzin (partnerskie hurtownie).
3. Dystrybucja on-line
Dystrybucja wyrobów firmy Eotech odbywa się także on-line, klienci indywidualni mogą nabyć pojedyncze wyroby wyłącznie w cenach katalogowych.
Klienci hurtowi kupujący poprzez sieć Internet mają prawo do wnioskowania o rabaty ilościowe, obniżki, promocje, upusty, bonusy oraz udział w programie lojalnościowym.
4. Procedura składania i realizacji zamówień
Kupującym może być osoba fizyczna pełnoletnia lub osoba prawna.
Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zamówień jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego na witrynach Eotech sp. z o.o. podczas procedury zamawiania towarów.
Dane wpisywane do formularza muszą zawierać prawdziwe informacje.
Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia w formularzu zamówienia niepełnych danych.
Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje.
Zakłady Eotech oraz Eotech sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn od tych podmiotów niezależnych (np. wadliwego działania systemów, sieci, opóźnień w transporcie komponentów i surowców transportem morskim). Spółka Eotech z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian asortymentu i cen towarów znajdujących się w jej ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz przeprowadzania w nich zmian.
5. Czas realizacji zamówienia
W standardowych zamówieniach (do kilku sztuk) wysyłka odbywa się natychmiastowo, w przypadku większych zamówień należy uzgodnić terminy ich realizacji.
Dla produktów specjalnych, spoza podstawowej oferty, wykonywanych na zamówienie, należy doliczyć czas konieczny na zaprojektowanie i wykonanie modeli i form produktów. W przypadku szczególnie skomplikowanych produktów czas realizacji może się wydłużyć ze względu na transport komponentów drogą morską.
6. Odbiór towaru
Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia bądź też będą możliwe do odbioru w Składzie określonym przez Sprzedającego. W chwili odbioru przesyłki, Klient powinien ją odpakować w obecności kierowcy, w celu sprawdzenia, czy zawartość odpowiada zamówieniu Klienta i czy nie nastąpiły uszkodzenia podczas transportu.
Dostawa zamówionych produktów realizowana jest w dni robocze za pośrednictwem firmy transportowej, mającej podpisaną umowę ze Składem wyznaczonym przez Sprzedającego.
Towar wysyłany jest transportem własnym przedsiębiorstwa, firmami kurierskimi typu Opek, DHL lub firmami wskazanymi przez klienta. Regulaminowy czas doręczenia towaru wynosi od 2 do 21 dni, jednakże w zdecydowanej większości przypadków towary doręczamy w ciągu 48 godzin. Jedynie w szczycie sezonu (maj) może dojść do tworzenia się opóźnień w naszej bazie logistycznej. Dostawy wychodzą codziennie pomiędzy godz. 13 i 14, więc prosimy w miarę możliwości o składanie zamówień w godzinach porannych tak by przesyłka mogła wyjść do Państwa jak najszybciej. W przypadku gdy stan magazynowy danego produktu uległ wyczerpaniu, handlowiec kontaktuje się z Państwem i uzgadnia czas dostawy produktu. Koszty transportu naliczane są wg stawek spedytora.
7. Sieć serwisowa
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w odbieranej dostawie należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kierowcy i odmówić przyjęcia towaru. Sprzedajacy rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dni jej otrzymania, z zastrzeżeniem prawidłowego wypełnienia formularza reklamacyjnego. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki. Dane o sieci punktów serwisowych znajdują się na portalu serwis.eotech.pl

Strony informacyjne

Serwisowane marki

"Odex.pl"

Zarząd: ul. Dolina Zielona24a
   65-154 Zielona Góra
Produkcja: ul. Głogowska 12
   66-004 Zielona Góra- Racula
Telefon: +48 784 100 511
Telefon 2: +48 68 451 11 82
E-mail: biuro@odex.pl

Godziny otwarcia:
pn-pt: 07:00 - 16:00

10 lat 

na rynku